Featured

La Jistis ap envestige Lionel Messi pou lajan sal li resevwa pou match foutbòl "Messi et ses amis"

Envestigatè Espanyòl ap kolekte evidans avèk temwanyaj sou lajan Lionel Messi fè nan match foutbòl li te òganize yo “Messi ak Zanmi’l”, Ke lajan li ripòte li antre pandan match sa yo pa parèt trò klè pou la jistis.

Pou match foutbòl “Messi ak Zanmi’l”, evènman yo, jenere yon seri de sòm lajan ki ineksplikab. Daprè Revelasyon Dimanch nan EL PAIS, yon jounal referans an Espayn, La jistis Espanyòl pa te janm gen prèv ke òganizatè match sa yo te fè 5 transfè lajan ki monte yon total de Yon milyon EURO ki ekivalan a $1,364,247 dola Ameriken, nan yon bank ki lokalize nan Kiraso. Men problèm ki ekziste avèk lajan se paskè Asosiyasyon ki konsène yo fè konprann ke yo pa te janm touche lajan nan men pèsòn, e yo pa konnen ki kote lajan sa yo soti. Toujou daprè EL PAIS, dokiman sa yo prodwi pa yon konpayi Kolonbyen Total Conciertos ki gen ekriti a men sa yo : “Pèman G. Marin-Messi”.

LI ATIK SA TOUT: Ghana : Un sorcier affirme avoir provoqué la blessure de Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Guillermo Marin ki se yon moun k’ap fè biznis (Homme D’affaires) an Ajantin ke Lionel Messi te bay jere tout match “Messi ak Zanmi’l” yo. Li ta sipoze pèmèt li finansye byenfè sa yo. Devan envestigatè anti-Blanchiman, atakan Barça te asire ke Guillermo Marin pa te lye avèk fondasyon li an, e se te papa’l ki te nan kontak avèk li pou òganizasyon toune yo “Messi ak Zanmi’l” yo nan gran vakans 2013 lan. Lionel Messi te byen konnen ke Fondasyon li an te resevwa lajan apre tout match yo, san ke li pa te ka di konbyen kòb li te ye, e li te asire lajan sa yo te soti nan men ONG yo.

LI ATIK SA TOUT: Yon pitit gason Pelé kondane pou 33 ane prizon

EL PAIS ki sanble ki gen aksè a dokiman ankèt yo e ki gen plizyè sous ki trè pròch a dosye yo. E osi ki gen yon tras blanchiman lajan pou dròg trafikan Kolonbyen yo. Pou moman konnye a gen 3 moun ki dirèkman enplike, pami yo ou jwenn Guillermo Marin ak Andre Barco, ki se vis prezidan Total Conciertos. Plizyè temwen deja fè konnen ke Barco te bay Marin 4 milyon dola pou tout depans ki lye a match foutbòl yo, e 2 milyon dola t’al jwenn Messi. Guradia Civil egalman ap entèroje’l pou yon posiblite lajan tax ke Lionel Messi pa peye. Deja gen yon prose k’ap fèt sou bagay sa.

Source: EuroSport Al li’l sou EUROSPORT Oubyen li’l an Fransè Anba

VERSION EN FRANCAIS

Les enquêteurs espagnols accumulent preuves et témoignages sur les circuits financiers obscurs générés par les matches supposément caritatifs organisés pour Lionel Messi à l’été 2013.

Pour des matches caritatifs, les événements “Messi et ses amis” ont généré de drôles de circuits d’argent. Selon les révélations dimanche d’El Pais, quotidien de référence en Espagne, la justice espagnole a désormais la preuve que les organisateurs de ces matches ont effectué cinq virements pour un total d’un million d’euros vers des comptes localisés dans le paradis fiscal de Curaçao (Antilles néerlandaises). Alors que des associations concernées par ces événements assurent n’avoir jamais touché d’argent, à qui ces transferts de fonds étaient-ils destinés ? Toujours selon El Pais, les justificatifs produits par la société colombienne Total Conciertos révèlent ces annotations manuscrites : “paiement G. Marin-Messi”.

Guillermo Marin est un homme d’affaires argentin à qui Lionel Messi a confié la gestion des matches “Messi et ses amis”, supposés permettre de financer des associations caritatives. Devant les enquêteurs antiblanchiment, l’attaquant du Barça a assuré que Guillermo Marin n’était pas lié à sa fondation et que c’était son père qui était en contact avec lui pour l’organisation de la tournée Messi et ses amis à l’été 2013. Lionel Messi avait alors également reconnu que sa fondation avait reçu de l’argent après ces matches, sans pouvoir en préciser le montant et en assurant que ces fonds étaient ensuite destinés à des ONG.

El Pais, qui semble avoir eu accès aux documents de l’enquête et à des sources très proches du dossier, remet également en avant la piste du blanchiment d’argent pour des narco-trafiquants colombiens. Pour l’instant, trois hommes sont directement visés parmi lesquels Guillermo Marin et Andres Barco, vice-président de la société d’événementiel Total Conciertos. Plusieurs témoignages indiqueraient que Barco a confié à Marin quatre millions de dollars pour les frais liés à ces matches… et que deux millions seraient finalement revenus à Messi. La Guardia Civil s’interroge également sur une possible évasion fiscale de l’attaquant du Barça, déjà mis en examen pour de tels faits.

Source: EuroSport

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top